VOP a poučení o právu na odvoláni Lidové univerzity okresu Krušnohoří

Vedení organizace vydává podle § 7 odst. 2 věty 2 stanov organizace Kulturní a vzdělávací komplex okresu Krušnohoří následující Všeobecné obchodní podmínky:
Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechna přihlášení, která se uskuteční od 01.01.2017. Jsou akceptovány přihlášením. Za správnost údajů, zveřejněných v programovém katalogu, se nepřebírá žádná záruka.

1. Stanovy Lidové univerzityStanovy Lidové univerzity v rámci Kulturního a vzdělávacího komplexu okresu Krušnohoří a ceník Lidové univerzity v rámci Kulturního a vzdělávacího komplexu okresu Krušnohoří jsou základem Všeobecných obchodních podmínek. Do stanov a ceníku lze nahlédnout v kanceláři příslušné pobočky a je naleznete taky na internetu na adrese: www.vhs-erzgebirgskreis.de/satzung_entgelte.php.

2. Přihlášení a uzavření smlouvyPřihlášení do učebních kurzů, kurzů a jednotlivých akcí je možné osobně v pobočkách Lidové univerzity, písemně poštou, faxem nebo na internetové stránce Lidové univerzity. Potvrzení došlé přihlášky se neuskutečňuje. Akceptováním přihlášky do akce Lidovou univerzitou se uzavírá smlouva mezi účastníkem a okresem Krušnohoří, která zavazuje k úhradě poplatku. Účast na kurzu se provádí na základě kapacit Lidové univerzity podle pořadí přihlášek. Právní nárok na účast neexistuje.
Pokud by musela být akce zrušena, je-li již obsazena nebo měly-li by být nutné změny termínu či místa, Lidová univerzita Vám to oznámí. Bude-li nutné odložit začátek kurzu, uskuteční se pozvání k novému termínu. Přihlášky jsou zohledněny v pořadí jejich doručení.

3. Účast na akcích Lidové univerzityÚčast na kurzech a akcích Lidové univerzity je možná zásadně pro každého. Účastníky ve věku do 18 let je třeba přihlásit prostřednictvím jejich zákonného zástupce.

4. Poplatky a slevyPoplatky jsou splatné na začátku kurzu. Pro poplatky, které je třeba uhradit, platí stanovy Lidové univerzity v rámci Kulturního a vzdělávacího komplexu okresu Krušnohoří, na kterých se usnesl okresní sněm okresu Krušnohoří a které nabyly dne 01.01.2017 platnost, a ceník Lidové univerzity v rámci Kulturního a vzdělávacího komplexu okresu Krušnohoří, na kterém se usnesl výbor okresu Krušnohoří a který nabyl platnost dne 01.01.2017. Příslušný poplatek za kurz je uveden v programovém katalogu, resp. je třeba se na něj zeptat při přihlášení.

O slevy pro žáky/žákyně, učně, studenty/studentky a lidi v sociální nouzi lze požádat při splnění příslušných požadavků, které jsou uvedeny v ceníku.
Lidová univerzita akceptuje ve spojení s přihlášením na kurzy také poukázky, vystavené kooperačními partnery. Pokud kooperační partner odmítne zaúčtování poukázky, musí účastník uhradit poplatek v plné výši.

5. Minimální počet účastníkůPředpokladem provedení kurzu je zpravidla minimální počet účastníků před začátkem kurzu.
Kurzy, na které je přihlášen menší počet účastníků než ten, který je stanoven ve vyhlášce o dalším vzdělávání Svobodného státu Sasko, v platném znění, mohou být Lidovou univerzitou odřeknuty nebo uskutečněny, jedná-li se o zvláštní zájem o další vzdělávání. V takovémto případě může Lidová univerzita stanovit vyšší poplatky.
O tom rozhoduje Lidová univerzita.

6. ZkouškyNa Lidové univerzitě existuje možnost na žádost absolvovat zkoušky podle platných směrnic. Na vyžádání mohou absolvovat zkoušky i externí účastníci. O výsledcích zkoušek jsou vydávány osvědčení nebo certifikáty.

7. Zvláštní podmínky pro používání počítačůPoužití softwaru: Programy, které jsou během kurzu dostupné, nesmějí být žádným způsobem změněny, rozmnožovány, rozšiřovány nebo veřejně zpřístupněny. Jejich používání je dovoleno pouze v rámci účasti na kurzu. Za vzniklé škody, které byly zapříčiněny nezachováním těchto předpisů, ručí účastník.
Přístup na internet: Pokud dá Lidová univerzita k dispozici přístup na internet, je jeho používání dovoleno pouze v rámci účasti na kurzu. Internetové stránky s pornografickým, rasistickým nebo diskriminujícím obsahem nesmějí být otevírány. Za vzniklé škody, které byly zapříčiněny nezachováním těchto předpisů, ručí účastník.
Ztráta dat, počítačové viry: Každý účastník je sám zodpovědný za zajištění svých dat. Lidová univerzita neručí za ztrátu dat. Lidová univerzita neručí za škody, které byly zapříčiněny použitím získaných znalostí nebo využitím vyhotovených nebo změněných programů nebo počítačovými viry nebo jinými destruktivními programy.

8. Odstoupení od smlouvy a vrácení poplatkůa) Lidová univerzita může pro příliš malý počet účastníků, chybějící docentku/chybějícího docenta nebo z jiných oprávněných důvodů od smlouvy odstoupit. V těchto případech budou již zaplacené poplatky vráceny: kurzové poplatky, které byly inkasovány dluhopisem SEPA, budou v těchto případech poukázány zpět. Další nároky vůči Lidové univerzitě jsou vyloučeny.

b) Odstoupení účastníka od smlouvy, uzavřené s Lidovou univerzitou, je třeba prohlásit vůči Lidové univerzitě ještě před začátkem kurzu.

c) Bezplatné odstoupení od smlouvy je možné do začátku kurzu.

d) Při odstoupení od smlouvy po začátku kurzu je třeba uhradit částečný poplatek za kurz plus paušál na správu ve výši 5,00 EUR.

e) V případě neúčasti na příslušném kurzu bez včasného odstoupení od smlouvy je splatný plný poplatek. Absence účastníku v kurzu neplatí jako odhláška. Rozhodujícím faktem dodržení doručovací lhůty je doručení odstoupení od smlouvy Lidové univerzitě. Při zpožděném odstoupení od smlouvy nebude poplatek za kurz vrácen.

f) Podle ceníku není odstoupení od smlouvy o účasti na jednotlivých akcích nebo na kurzech s max. 2 akcemi po začátku příslušné akce zásadně možné.

g) Prohlášení odstoupení od smlouvy vůči docentce/docentovi je neplatné.

9. Ochrana autorského právaZ důvodů autorského práva upozorňujeme na to, že fotografování, filmování a záznamenávání na magnetické pásky v průběhu akcí není povoleno. Učební materiál nesmí bez povolení Lidové univerzity žádným způsobem zhodnocen, zejména rozmnožován, rozšiřován nebo veřejně reprodukován.

10. Ochrana datZískávání osobních údajů se provádí výlučně pro vlastní obchodní účely. Údaje o věku a pohlaví slouží výhradně k statistickým účelům a tím k lepšímu plánování programu. Ochrana dat je zabezpečena. S osobními údaji, které byly v rámci přihlášení udány, se nakládá důvěrně. Účastníci, kteří uloží své údaje do paměti počítačové sítě kurzů, souhlasí s tím, že údaje, které byly v rámci kurzů do paměti uloženy, budou po ukončení kurzu Lidovou univerzitou dále uloženy v paměti na dobu, která je zákonem stanovena.

11. Ručení a pojištěníÚčastníci Lidové univerzity jsou v případě úrazu pojištěni proti jeho následkům v rámci kombinace pojistného plnění 5 Komunálního vyrovnání škody spolkových zemí Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko. Další pojistná ochrana neexistuje.
Ručení okresu Krušnohoří je omezeno na případy, u kterých se jedná o hrubou nedbalost nebo úmysl ze strany zákonných zástupců Lidové univerzity v okresu Krušnohoří nebo jejich pomocníků. Odlišně od toho ručí okres Krušnohoří v případě ohrožení života a zdraví, fyzického zranění a porušení podstatných smluvních povinností, také z jednoduché nedbalosti.

12. Povinnost zmenšení škodÚčastníci jsou povinni v případě poruchy nebo neštěstí udělat vše únosného pro to, aby byla porucha odstraněna nebo aby vznikající škoda byla co nejmenší.

13. Domovní řádV budovách, kde se konají akce, platí domovní řád příslušného místa konání akce. Kouření v budovách není dovoleno. Propagace politiky stran, ideologická propagace nebo hospodářská reklama v rámci akcí Lidové univerzity není dovolena.

14. Prázdniny a svátkyKurzy se nekonají o zákonem stanovených svátcích a zpravidla ne o prázdninách, pokud nebylo nic jiného udáno či dohodnuto. Změny jsou vyhrazeny. Program příslušné “prázdninové akademie” naleznete na internetové stránce na adrese: www.vhs-erzgebirgskreis.de.

15. Písemná formaOdlišná ujednání vyžadují písemnou formu.

16. Závěrečné ustanoveníOznámením těchto Všeobecných obchodních podmínek pozbyly všechny dřívější podmínky jejich platnost.

Poučení o právu na odvolání a právo na odvolání v případě uzavření smlouvy dálkovými komunikačními prostředkyPro případ, že se přihlášení uskuteční podle předpisů pro uzavření smlouvy dálkovými komunikačními prostředky, naleznete následně zákonem předepsané poučení o právu na odvolání a o následcích odvolání:

Právo na odvoláníDo uplynutí čtrnácti dnů jste bez uvedení důvodů oprávněn/a odvolat tuto smlouvu. Lhůta na odvolání činí čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy. Chcete-li použít Vašeho práva na odvolání, je třeba, abyste informoval/a Lidovou univerzitu o Vašem rozhodnutí odvolat tuto smlouvu jednoznačným sdělením (např. dopisem, zaslaným poštou, telefaxem nebo e-mailem).
K dodržení lhůty k odvolání postačí, když zašlete sdělení o uplatnění práva na odvolání do uplynutí lhůty k odvolání.

Následky odvoláníJestliže  smlouvu odvoláte, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně dodacích nákladů (s výjimkou dodatečných nákladů, které vznikly z toho, že jste zvolil/a jiný druh dodání, než námi nabízené nejvhodnější standardní dodání), neodkladně a nejpozději do uplynutí čtrnácti dnů ode dne, ve kterém nám bylo sdělení o Vašem odvolání smlouvy doručeno.
Pro vrácení použijeme stejný platební prostředek, který byl použit při původní transakci, ledaže by to s Vámi bylo dohodnuto jinak; v žádném případě neúčtujeme žádné poplatky za vrácení.
Požádal/a-li jste o to, že s poskytováním služby máme začít ještě během lhůty k odvolání, pak musíte uhradit přiměřenou částku, která odpovídá podílu služeb, které byly do doby, než jste nám sdělil/a, že chcete právo o odvolání této smlouvy uplatnit, ve srovnání s celkovým rozsahem služeb, dohodnutých touto smlouvou.

- konec poučení o právu na odvolání –

Stav: 01.01.2017