Naše firemní filozofie

Identita a úkol

Lidová univerzita okresu Krušnohoří byla založena v roce 2009 sloučením Lidových univerzit regionů Annaberg-Buchholz, Aue-Schwarzenberg, střední Krušnohoří a Stollberg a tím pokračuje ve více než 90-leté tradici Lidových univerzit v okresu Krušnohoří. Spolu s okresní hudební školou okresu Krušnohoří, mediálním a pedagogickým centrem okresu Krušnohoří a s divadelním a pedagogickým centrem „Dětské divadlo Burattino“ ve městě Stollberg představuje od roku 2009 „Kulturní a vzdělávací komplex okresu Krušnohoří“, jehož nositelem je okres Krušnohoří. Lidová univerzita okresu Krušnohoří pracuje na základě zákona o dalším vzdělávání ve Svobodném státu Sasko a je podle nařízení saského státního ministerstva školství o podpoře dalšího vzdělávání všeobecně uznaným zařízením dalšího vzdělávání. Lidová univerzita okresu Krušnohoří je vzhledem k náboženství a politickým stranám nezávislá. Jako vzdělávací a komunikační centrum vypracovává a realizuje v celém regionu rozsáhlou a pro všechny cílové skupiny otevřenou nabídku dalšího vzdělávání.

Cíle

Lidová univerzita představuje základní a v rámci vývojového plánu Svobodného státu Sasko požadované zařízení pro učení, které nás doprovází celým životem. Je nepostradatelnou součástí veřejného života okresu Krušnohoří. Se svou otevřenou nabídkou kurzů dalšího vzdělávání se zaměřuje na vzdělávací požadavky obyvatelstva. Tato nabídka je zveřejněna na internetu, v programovém katalogu, který se vydává každé pololetí, cestou reklamy pro zvláštní cílové skupiny a v rámci inzerátů a příspěvků v tisku. Dle možností využívá Lidová univerzita pro zveřejnění svého programu také regionální rozhlas a regionální televizi. Kromě toho vypracovává Lidová univerzita zvláštní vzdělávací nabídky pro firmy, instituce, úřady a svazy a pro specifické trhy jako např. pro trh práce. Naším cílem je umožnit celoživotní učení a získání příslušných vzdělávacích certifikátů, které jsou uznávány jak v národním tak i v evropském měřítku. V rámci našich nabídek kurzů dalšího vzdělávání bychom chtěli účastníky a účastnice připravit na složení zkoušek k získání těchto certifikátů.

Hodnoty

Lidová univerzita je solidním a kompetentním zařízením dalšího vzdělávání pro občany. V kulturním a hospodářském regionu okresu Krušnohoří vystupuje jako tradiční zařízení s orientací na budoucnost. Na studující je pohlíženo v jejich sociálních, kulturních, profesních a soukromých životních vztazích. Práce se studujícími směřuje k podpoře rozvoje jejich osobnosti a na rozšíření jejich kompetencí.

Zákazníci

Nabídka vzdělávacích kurzů je určena všem, kteří mají zájem o vzdělávání, a pro které je Lidová univerzita spolehlivým partnerem, který je vždy podpoří při celoživotním učení a stanovuje měřítka pro sebevědomé cíle individuálního jednání. Úpravou cen za kurzy, která je ze sociálního hlediska velmi vyrovnaná, je přístup k těmto vzdělávacím nabídkám umožněn velké vrstvě obyvatelstva. Pro zvláštní cílové skupiny (pro ženy, seniory, rodiny, rodiče s dětmi, svazy, firmy) jsou předloženy speciální nabídky.

Schopnosti a výkony

Výuka v Lidové univerzitě, která je orientována na potřeby studujících, se vyznačuje velkou rozmanitostí. Vyučujeme např. na různých místech, v různých vyučovacích formách a s rozdílnými učebními obsahy. Místnosti, ve kterých se výuka probíhá, jsou zařízeny na vysoké úrovni a tím nabízejí příslušný rámec pro celoživotní učení. Aby bylo možno plynule zlepšovat kvalitu výuky pro naše zákazníky, se pracovníci a pracovnice Lidové univerzity pravidelně zúčastňují kurzů dalšího vzdělávání. Orientace na zákazníky a jejich spokojenost stojí v centru naší práce, protože Lidová univerzita je považována za poskytovatele služeb. Tak v případě zvláštních poptávek po kurzech ze strany zájemců o další vzdělávání jsou předkládány konkrétní nabídky. Poradenská činnost ohledně vyhledávání individuálně přiměřené vzdělávací nabídky je přitom důležitým faktorem. Díky spolupráci s kooperačními partnery, jako např. se Saským vzdělávacím institutem, s referátem Pomoc pro mladistvé okresu Krušnohoří, s úřadem práce - tzv. jobcentrem, se spolkovým ministerstvem migrace a uprchlíků, s průmyslovou a obchodní komorou Chemnitz, s AWO - svaz pro obecné blaho pracujících, s Diakonií, se svazem CJD Chemnitz, s církevní iniciativou pro nezaměstnané ve městě Zschopau (Kirchliche Erwerbsloseninitiative Zschopau), s euroregionem Krušnohoří a s firmami z regionu se Lidová univerzita chápe jako důležitá část sítě pro celoživotní učení v okresu Krušnohoří.

ZdrojeKvalifikovaní pracovníci a pracovnice s vysokým angažmá, s vynikajícími individuálními a týmovými schopnostmi jsou nejdůležitějším zdrojem tohoto vzdělávacího zařízení pro úspěšnou práci. Kromě zaměstnaných pracovníků a pracovnic disponuje Lidová univerzita mnoha kvalifikovanými vyučujícími s orientací na praxi. Budovy ve vlastnictví okresu a pronajaté budovy s moderní technickou výbavou zajišťují efektivní realizaci nabízených kurzových programů s vysokou kvalitou. Kooperační vztahy a spolupráce s komunálními zařízeními umožňují provádění kurzů v mnoha místech okresu. Ekonomickým základem jsou poplatky účastníků kurzů , příplatky spolkové země a okresu, podpůrné prostředky Spolkové republiky Německa a Evropské unie.
Definice úspěšného učení

Úspěšné učení začíná vypracováním atraktivní vzdělávací nabídky, odbornou a korektní poradenskou činností a informací na základě kurzového programu, zveřejněním na internetu a pomocí jiných médií. Podařené učení znamená, když očekávání studujících je ohledně zvláštní vzdělávací nabídky v příslušném učebním okolí splněno nebo když se studující vidí na dobré cestě k realizaci jejich učebních cílů. Studující jsou způsobilí se učit dále a mohou to, co se naučili aplikovat v jejich profesi a v osobní sféře. Využívají rozmanité možnosti absolvovat zkoušky jejich dosažených výkonů a zápočtů ke zvýšení jejich šancí na trhu práce. Vlastní motivace a vlastní angažmá sice jsou důležitými předpoklady úspěšného učení, ale motivace a angažmá vyučujících také přispívají k úspěšnosti učení tím, že například vytvářejí procesy, které podporují učení. Výkonnost vyučujících dodatečně podporuje tento proces.